Všednost Lukáše Musila

26/10—31/10/2021

Komentovaná prohlídka výstavy 26. 10. od 18 hodin. Rezervace vstupenek ZDE nebo na pokladně MUD

Ojedinělá intervence umělce Lukáše Musila v posledním sále výstavy Všednost, která reaguje na kolektivní zkušenost s každodenní všedností a popisuje ji skrze vystavené předměty.
Symbol, rituál, archetyp ve spojení s jednoduchostí čáry jsou základními pojmy, které charakterizují dílo Lukáše Musila za poslední roky. Čára je pro jeho tvorbu charakteristická již od doby, kdy se stal uznávaným tatérem. Svou jednoduchostí a prostotou mu znemožňuje propadnout zobrazení pouze pro efekt, nutí ho naopak směřovat hlouběji k samotné podstatě.

Více

Jeho dílo se ale čárou neuzavírá, v posledních letech se pro něj stává pouze odrazovým bodem, skrze který se vydává novými směry hledat počátek. Ať již samotné linie, umění, či člověka. To se mu daří hlavně skrze neustálé skládání opozic, které často vytváří až liminální situace, v nichž se člověk ocitá na prahu poznání. Ve vyhrocených okamžicích se pak vrací opět k čáře jako k nejpřesnějšímu prostředku jeho uměleckého vyjádření.

„Čára se dokáže dostat na dřeň, nenechá tě zalhat. Začal jsem ji používat zcela intuitivně. Je mi z nějakého důvodu blízka, nejspíš svou primitivností. Nepustí tě do efektu, naopak tě nutí jít s omezenými prostředky hlouběji k podstatě. Začátek čáry není začátek čáry a naopak. Je to základ kresby, psaní, vizuálního sdělení, cesty. Je to neuzavřený kruh,“ říká Lukáš Musil

Jaroslav Valečka/Zkazky a zločiny

30/6—3/10/2021

Vernisáž 29/6/2021/18h

Jaroslav Valečka studoval obor malby a plastiky na Akademii výtvarných umění v Praze, v současné době se věnuje především malbě a grafice. Ve svých námětech vychází z pohraniční oblasti Lužických hor, kde vyrůstal. Silně jej ovlivnily vzpomínky na zchátralé domy a statky, rozbořené kostely a opuštěné továrny, které po válce původní obyvatelé nuceně opustili. Zpodobněné příběhy čerpá z vyprávění, vlastních vzpomínek nebo historek, které slýchával jako dítě.

Více

Přistupuje k nim osobitým způsobem a často až banální událost dovede do krajnosti, v níž stírá hranici mezi zděšením a nadsázkou. Prostředí, do kterého zkazky zasazuje, utváří na základě reálných míst, dále s nimi ale zachází volně.

Hrůznými zkazkami se Jaroslav Valečka zabývá nepřetržitě už od vysoké školy, postupem času k nim ale stále více tíhne. Vyhledává a nechává si vyprávět nové příběhy a nezaměnitelným rukopisem je zpracovává ve svých obrazech. Největší důraz ale stále klade na krajinu, ve které se vše odehrává. V ní se nejvíce projevuje silné sepětí s krajem jeho dětství.

VŠEDNOST

5/6—31/10/2021

Vernisáž 4/6/2021/18h

→ → → VIDEO Z VERNISÁŽE ← ← ←

Pojem všednost nabyl za poslední rok nový rozměr. Pod vlivem hrozící pandemie a neustále se měnících opatření byla většina lidí donucena výrazně upravit svůj životní styl a přizpůsobit se nové situaci. Činnosti, které nás normálně vytrhávají ze všedního dne, ať je to kultura, sport, nebo jiné zážitky, byly buď zrušeny nebo přesunuty do online prostředí, aby byly dosažitelné z prostředí našich domovů.

Více

V jasně vymezeném prostoru se začaly odehrávat veškeré aspekty našeho života. V pravidelném rytmu stále stejných dnů se najednou i prosté činnosti zdály jako vítané vytržení z každodennosti. Situace také přinesla důraz na předměty, kterými se obklopujeme. Potřeba skloubit práci z domova a distanční výuku s běžným chodem domácnosti přinesl výzvy ohledně technologického vybavení našich domovů. Každodenní používání spotřebičů i dalších předmětů vedlo k otázkám stran jejich kvality a funkčnosti, ale také nezbytnosti nebo naopak nadbytečnosti.

Výstava se zaměřuje právě na kolektivní zkušenost s každodenní všedností a popisuje ji skrze předměty a díla ze sbírky MUD. Velký důraz je kladen na věci, které zabydlují náš obytný prostor. Výstava zkoumá jak neustálé navyšování počtu předmětů skrze diverzifikaci jednotlivých funkcí, tak snahu o multifunkčnost jednotlivých předmětů. Cíleně se zaměřuje na tenkou hranici mezi funkčním designem a uměleckým dílem a její překračování některými designéry. Sleduje také fenomén grafického designu s důrazem na knihy, tedy na možnost setkávat se s kvalitním uměním každý den. Divák má možnost zkoumat jednotlivé aspekty předmětů, které často důvěrně zná, z nových úhlů.

Výrazným tématem výstavy je všednost v uměleckých dílech. Nosným médiem je fotografie, která ze své podstaty dokáže velmi dobře zachytit každodenní realitu. Objevuje se i ústřední téma domova jako bezpečného a intimního prostoru, kde může být člověk sám sebou. Umělecká díla na výstavě zároveň figurují jako univerzální zprostředkovatelé emocí, které v nás všech nejistá situace posledního roku vyvolává.

CRASHTEST 11/NA ROZHRANÍ

5/6—31/10/2021

Vernisáž 4/6/2021/18h

Omlouváme se, ale z technických důvodů je výstava až do odvolání uzavřena.

→ → → VIDEO Z VERNISÁŽE ← ← ←

Výstava vznikla v rámci projektu CRASHTEST 11, který letos již po jedenácté realizují studenti Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze. Název CRASHTEST vyplývá z podstaty projektu a je metaforou zkoušky začínajících kurátorů procházejících jakýmsi zátěžovým testem, v němž realizují výstavní projekt.

Více

Výstava Na rozhraní reflektuje nejen naše právě prožité životní zkušenosti a emoce s nimi spojené, ale je také pokusem znovunavázat narušený vztah s realitou.

Spolu se zintezivněním vztahu ke svému domovu, městu a přírodě, k němuž došlo v nedávné době, jsme dostali příležitost prohloubit i vztah k tomu, co slyšíme kolem sebe. Všichni jsme součástí zvukového prostředí, které přímo ovlivňujeme, a které zpětně působí na nás i na ostatní. Často procházíme místem, kde bydlíme a ignorujeme to, co se odehrává kolem. Neuvědomujeme si, že každá lokalita má svoje charakteristické zvuky. Když na okamžik zpozorníme, všichni můžeme své město prožít a hlavně vnímat jinak. Naše uši jsou totiž rozhraním mezi vnějším a vnitřním. Sluch je smyslem, který můžeme používat pasivně jako prostředek nebo aktivně jako nástroj.

Tvář je vůbec klíčovým komunikátorem, který odráží vnitřní a vnější svět. Naše autoportréty-masky jsme vysílali po internetové síti a skrze ně jsme vnímali ostatní, což vytvářelo zvláštní polaritu dialogu mezi námi a virtuálním druhým. Jev důvěrně známý a pro pandemický svět velmi příznačný nás postavil na jakési rozhraní lidské existence. Celkové přehlcení technologiemi ještě znásobené pandemickou situací nás postupně naplňovaly pocity osamělosti a vyčerpání.

Vystavující:
Jan Poš, Time Based Media, Adam Michálek, Cyril Zikuška, Jan Slanina, Klára Samcová, Lukáš Cinkanič, Martin Marek, Adam Hejduk, Tereza Staňková, Adam Kučera, Veronika Havlatová, Žofia Fodorova, Co (Čeremo), Karolína Vávrová, Lucie Kramperová, Pavla Nikitina, Šimon Mašek, Vojtěch Groot,
Jana Kučerová.
Kurátorky výstavy: Sofya Buzykanova, Tereza Häckelová, Evgeniia Stupak, Viktoriya Yordanova
Vedoucí projektu Crashtest: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Spolupořadatelé: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Společnost Topičova salonu
Za spolupráci děkujeme fakultám: Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Akademie výtvarných umění v Praze

DŮM X MUD

19/9—16/5/2021

Vernisáž 18/9/2020/19h

Druhý a třetí sál MUD

→ SLEDUJTE PRVNÍ ČÁST KOMENTOVKY ZDE ←
→ SLEDUJTE DRUHOU ČÁST KOMENTOVKY ZDE ←

Výstava DŮM X MUD prezentuje nejen významné architektonické realizace, ale také problematiku územního plánování a tvorby města. Budou zde vystaveny jak modely jednotlivých staveb, tak dokumentace okolností jejich vzniku. Návštěvník tak pozná například pozadí komplikované výstavby hotelu Karlov od Ladislava Lábuse, ale i provázanost rekonstrukce radnice od Josefa Pleskota s novým demokratickým zřízením.

Více

Prostor bude věnován historický budovám, jak těm, které stále slouží svému účelu, tak těm které musely ustoupit moderní zástavbě. Posledním velkým tématickým celkem bude obytná architektura. Mimo jiné i proto, že právě v soukromých stavbách je v posledních 15 letech nejvíce originálních realizací. Na tuto část bude navazovat i animované video, které návštěvníka provede úskalími stavby vlastního domu a výhodami spolupráce s architektem.

Jednotlivé realizace byly na výstavy vybrány tak, aby pokryly oblasti, které tvoří dobré město. Jsou zde veřejné stavby, stavby občanské vybavenosti, školy, hotely, historické stavby a samozřejmě soukromé domy. Aby si návštěvník dokázal představit, v jakém prostředí jsou stavby umístěny a také v jakém prostředí vznikaly, je celá první místnost věnována územnímu plánování a obecně městskému prostoru. Kromě stručného nastínění vývoje města až do počátku 20. století, zde budou představena umělecká díla ve veřejném prostoru. Velká část bude také věnována sídlištní zástavbě, která v 70. letech razantně proměnila tvář města. Vyzdvihnuta pak bude městotvorná činnost prvního porevolučního starosty Mojmíra Chromého a neoficiálního městského architekta Josefa Pleskota. Právě tento tandem dokázal společným úsilím probudit město z padesátileté letargie a vdechnout mu novou energii.

V následujících místnostech tak pak návštěvník bude již mnohem lépe chápat unikátnost jednotlivých projektů nebo jejich provázanost, jako je tomu u vily od Otakara Novotného a vily od K2 architekti, které jsou prakticky na jednom pozemku. Ukáže se také problematičnost některých zásahů do historického jádra, kde z Malého náměstí byly nakonec zachovány prakticky jen 3 historické budovy, včetně secesní budovy muzea.

Samostatnou kapitolou výstavy jsou soukromé domy. Ve městě již delší dobu nevznikla žádná kvalitní architektonická realizace, která by byla financována městem. V soukromých stavbách to ale vypadá, že trend nastolený Josefem Pleskotem a Mojmírem Chromým stále pokračuje. Vznikají zde výjimečné stavby které skvěle pracují se svým okolím i se specifiky Benešova, nebo stavby, které mají ambice na to utvářet obraz města. Jako je tomu například u polyfunkčních domů s byty, knihkupectvím a kavárnou ve Vnoučkově ulici od architektky Markéty Cajthamlové, které tvoří pomyslnou vstupní bránu do centra.

Výstava je samozřejmě určena všem. Obzvláště zajímavá ale bude pro obyvatele Benešova, kterým umožní podívat se na město, ve kterém žijí z odstupu a uvědomit si, kde má město přednosti ale také, kde má ještě mezery.

DIANA WINKLEROVÁ / Po-city

19/9—16/5/2021

Vernisáž 18/9/2020/18h

→ → → ONLINE KOMENTOVKA ZDE ← ← ←

Site-specific instalace o znejistění hranic veřejného prostoru a soukromí, o pocitech koexistence a sebepoznání. O možnosti přehodnocení toho, co nazýváme okolní prostředí, které chtě nechtě zrcadlí a tiše ale naléhavě se ptá na ztotožnění (identitu) každého z nás. Kde je hranice toho, co nazýváme doma, místo, které spadá do osobní péče a podporuje sounáležitost a pocit bezpečí?

Více

Hravě, ale i tak trochu kriticky, mezi zdmi výstavního prostoru, které snesou tíhu i lehkost snění. O prolínání architektury vnějšího a vnitřního světa, krajiny ložnice a obýváku náměstí.
Umělecká díla, která vytváří Diana Winklerová pocházejí z její zkušenosti s vnímáním věcí, prostoru, myšlenek a vědomí. Neomezuje se na práci v určitém médiu nebo předmětu, hledá jasnou a hravou rovnováhu mezi poselstvím uměleckého díla a jeho vizuálním vyjádřením. Její myšlenky se obvykle stávají sochou, fotografií, počítačovou grafikou nebo videem.
Diana Winklerová je absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, studovala v ateliéru sochařství pod vedením prof. Kurta Gebauera. Aktivně se podílí na kulturním dění v oblasti vizuálního umění a hudby, vyučuje modelování na VŠUP v Praze.

Otakar Novotný (1880 – 1959)

19/9—31/1/2021

Vernisáž 18/9/2020/19h

Otakar Novotný velkou měrou ovlivnil vývoj české moderní architektury. Narodil se v Benešově, kde se nachází i několik jeho realizací. Při příležitosti 140. výročí bude možné v Městské výstavní síni shlédnout výstavu, kterou v roce 2010 připravili potomci architekta společně se Spolkem výtvarných umělců Mánes. Představena bude zejména Novotného architektonická tvorba, ale dozvíte se více i o jeho životě a to nejen díky textu ON otec z pera Jiřího Novotného.

Více

V rámci výstavy proběhne v budově bývalé Městské spořitelny (dnes Městský úřad budova B) 24/9 od 18hod. přednáška o Otakaru Novotném, kterou přednese teoretik architektury profesor Vladimír Šlapeta.

Benešov technický industriální

19/9—17/1/2021

Vernisáž 18/9/2020/19h

panelová výstava v Tyršově ulici

Součástí výstavy věnované benešovské architektuře a veřejnému prostoru je také venkovní panelová výstava s názvem Benešov technický industriální. Jde o reprízu velmi úspěšného projektu, který se uskutečnil v roce 2017 ve Státním okresním archivu v Benešově. Autorem výstavy a také stejnojmenné publikace je historik Michal Horáček.

Více

Výstava přináší přehled staveb z oblasti potravinářského průmyslu, stavebního průmyslu, městské infrastruktury a dalších odvětví v Benešově a jeho blízkém okolí. Na řadě archivních materiálů – plánů, nákresů a dobových fotografií ukazuje vývoj jednotlivých oborů od dob předindustriálních. Právě na tomto vývoji a historii samotných staveb lze sledovat měnící se tvář města, zejména ve druhé polovině 19. století a ve 20. století.

Mapuje prosperitu města v různých obdobích i změny v urbanistické koncepci, kdy celé průmyslové ulice nebo zóny ustupovaly novým městským plánům, často spojeným s bytovou problematikou. Poukazuje také na vztahy mezi městem Benešov a Konopišťským panstvím, které si byly v určitém období právě v oblasti průmyslu konkurenty. Ke zrušení průmyslové zóny pod zámkem Konopiště došlo v souvislosti s rozhodnutím Františka Ferdinada d´Este přebudovat zámek Konopiště na letní sídlo, a poté přenesl průmyslovou výrobu do Benešova, kde koncem 19. století vznikl moderní pivovar, lihovar a další velké podniky.

CRASHTEST 10 / ROŽNI!

5/8—31/1/2021

Vernisáž 4/8/2020/19h

Světlo. Tento všední jev je ve skutečnosti naprosto stěžejní a nepostradatelnou složkou našeho života. Bez něj by se společnost okamžitě ocitla v naprostém chaosu. Tmu, temnotu, stíny si přirozeně asociujeme s něčím negativním. Světlo a tma ovlivňují základní biochemické procesy, jako je fotosyntéza, pravidelné střídání světla a tmy determinuje naše biologické hodiny.
Studentský výstavní projekt CRASHTEST 10 / ROŽNI! se věnuje právě fenoménu světla v současném umění.

Více

Výstava vznikla v rámci projektu CRASHTEST, který letos již podesáté realizují studenti Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze. Název CRASHTEST vyplývá z podstaty projektu a je metaforou zkoušky začínajících kurátorů procházejících jakýmsi zátěžovým testem, v němž realizují výstavní projekt.

Vystavující:
Kristýna Mikolášková (Vysoká škola umělecko-průmyslová)
Tomáš Krejčí (Univerzita Tomáše Bati)
Karim Tarakji (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
Jana Kučerová (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
Lenka Tomanová (České vysoké učení technické)
Petr Pavčo (České vysoké učení technické)
Juraj Kusy (České vysoké učení technické)

Kurátorky výstavy: Kristýna Belasová, Magdaléna Trefná, Michaela Uksová.
Vedoucí projektu Crashtest: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Spolupořadatelé: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Společnost Topičova salonu
Za spolupráci děkujeme fakultám: Vysoká škola umělecko-průmyslová, Univerzita Tomáše Bati, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, České vysoké učení technické.

Alena Vernerová / Ohlédnutí

5/8—23/6/2021

Retrospektivní výstava obrazů Aleny Vernerové představí celoživotní tvorbu jedné z nejvýznamnějších benešovských výtvarnic. Její obrazy se vyznačují realistickým ztvárněním okolní krajiny Benešova, které zachycuje přímo v plenéru. Kromě krajiny maluje zátiší, v nich dominují zejména obrazy květin. Nejde jen o zachycení vnější podoby, ale také o snahu objevit estetickou harmonii vztahů mezi tvary a barvami a hmotou. Svou tvorbu často spojuje s klasickou hudbou. Nejraději má Mozartovy a Vivaldiho skladby.

Více

Alena Vernerová je benešovskou rodačkou a prožila zde celý život. Po maturitě na gymnáziu nastoupila do Státní banky československé, kde nejprve v Benešově a později v Praze pracovala celých čtyřicet let. Absolvovala večerní školu ekonomiky a studovala v jazykové škole angličtinu, francouzštinu a španělštinu. Celý svůj život se aktivně věnuje malování, ke kterému ji inspirovalo už v dětství malování jejího tatínka. Souběžně s prací v bance navštěvovala Lidovou konzervatoř okresního střediska, později konzervatoř Krajského střediska v Praze, kde kromě studia kresby a malby absolvovala přednášky k dějinám umění. Mezi její učitele patřili mimo jiné také Marie Blabolilová nebo Jaroslav Vančát, jejichž tvorbu jsme představili také v našem muzeu. V průběhu čtyř let návštěvy konzervatoře a při pozdějším soukromém studiu malby navštívila mnoho ateliérů významných umělců a měla možnost setkat se s díly slavných mistrů v galeriích napříč celou Evropou – Řím, Vatikán, Drážďany Toledo, Madrid, Petrohrad, Paříž a mnoho dalších. Kromě toho se každoročně účastnila výtvarných soustředění na mnoha místech naší republiky i v zahraničí.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2019

5/8—6/9/2020

Vernisáž 4/8/2020/19h

Oceněné a nominované knihy 55. ročníku soutěže o Nejkrásnější české knihy roku 2019 se již podruhé představí v MUD. V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno 313 publikací, oceněno bylo přes třicet z nich. Mezinárodní porota nejkrásnější knihy české produkce udělovala ceny celkem v sedmi kategoriích (Odborná literatura, Krásná literatura, Literatura pro děti a mládež, Katalogy a další).

Více

Knihy hodnotila z hlediska grafického, ilustračního a polygrafického zpracování. Soutěž pořádá MKČR společně s Památníkem národního písemnictví. Na výstavě uvidíte také naši publikaci k výstavě Krajinow, která byla nominována v kategorii Katalog.

Kategorie Odborná literatura
Dita P. Dětem (Dita Pecháčková)
Jaroslav Benda 1882–1970 (UMPRUM, Masarykova univerzita Brno)
Jdi na venkov! (Arbor Vitae, Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR)
National Letters (Letter Books Marek Nedelka, UMPRUM)
Sídliště Ďáblice (Spolek přátel sídliště Ďáblice)
Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století (UMPRUM, Národní památkový ústav)
Umění loutky (Nakladatelství Karel Kerlický – KANT)
Ženy o ženách (wo-men, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Kategorie Krásná literatura
Big Joe (Take Take Take, Vyšehradskej jezdec)
Čtyři knihy (Host)
Houby z Yuggothu (Volvox Globator)
Možnosti milostného románu (Host)
Muž na pokraji vzplanutí (Host)
Po troškách (Větrné mlýny)
Struska (Větrné mlýny)
Wenjack (Baobab)

Kategorie Literatura pro děti a mládež
A JAKO ANTARKTIDA (LABYRINT / RAKETA)
Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové (Meander)
Atlas opravdových příšer (LABYRINT / RAKETA)
Klub divných dětí (Host)
Ó, ó, ó, vajíčko! (65. Pole)
To je Jeruzalém (Baobab)
To je metro, čéče! (Paseka)
Tonča a krasojezdec (Běžíliška)

Kategorie Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky
Alef, bet, teď! (Xao)
Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce (Gender Studies, o. p. s.)
Jak to ruplo (TIC BRNO, p. o.)
Metafora a médium (FUD UJEP v Ústí nad Labem)
Můj atlas hub (Zuzana Šuleková – Pipasik)
Proč umění? (Máš umělecké střevo? z. s.)
SHIT TITS FUCK CUNT (Deset Deka Dekadence)
Šok! Hrůza! Média! (CPress)

Kategorie Knihy o výtvarném umění
Diktátor času (Národní filmový archiv, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
LITERATURA (Revolver Revue)
Petr Babák (UMPRUM, Moravská galerie v Brně)
Posel z Dálného východu (Národní galerie Praha)
Pracoval jsem mnoho (Nadační fond 8smička)
RAT ART (Roman Franta, Galerie Havelka)
Svoboda + Palcr: Vidět sochy (Artefactum, Ústav dějin umění AV ČR)
Šílený Hedvábník (UPM, Nakladatelství Slovart)

Kategorie Katalogy
1989 (Národní galerie Praha)
A Cool Breeze (Galerie Rudolfinum)
Devětsil 1920–1931 (Galerie hlavního města Prahy)
EXTYPO (Arbor Vitae)
KRAJINOW (Muzeum umění a designu Benešov)
Kuna nese nanuk (Nadační fond 8smička)
Myšlenková dílna / Think Shop (designcité+)
Vrchovina, krabatina, mrchovina (Nadační fond 8smička)

Kategorie Bibliofilie a autorské knihy
Auta (Artmap)
Lolita (Paseka)
Malíř a mor / Le peintre et la peste (Arbor Vitae)
První poslední (Kateřina Šedá)
Squadron (BiggBoss)
Střepník (Mikoláš Axmann)
Šumperák (POSITIF)
Vzpoura sládků (Teapot)
Cena Arna Sáňky – studentské práce
Bible na jeden rok (Marie Čižmárová, Fakulta multimediálních komunikací, UTB ve Zlíně)
Hobit (kolektiv studentů, UMPRUM)
Není drak jako drak (Jana Náhliková, Fakulta multimediálních komunikací, UTB ve Zlíně)
Prozíravý tarot (Eva Havlová, VOŠG a SPŠG Hellichova)
Přichází jaro (Ilja Bazhanov, FUD UJEP v Ústí nad Labem)
Útlum (Markéta Michalčíková, UMPRUM)

Jiří Kubový/ Obrazy

5/8—6/9/2020

Vernisáž 4/8/2020/19h

rozšíření původní výstavy

U příležitosti malířových 70. narozenin a také vydání monografie o jeho díle prodlužujeme a rozšiřujeme výstavu Jiřího Kubového do třech dalších sálů. Původní výstava byla zaměřená na základní prvky jeho díla a sledovala jednu konkrétní vývojovou linii.

Více

Díky rozšíření výstavy se můžou návštěvníci seznámit s dalšími polohami jeho tvorby, jako je spolupráce s básníky Emilem Julišem, Ladislavem Novákem nebo Josefem Hrubým, nebo využití neonů ve velkoformátových obrazech. V čítárně bude také k zakoupení monografie Jiřího Kubového, kterou sepsal Petr Jindra a vydalo ji Revolver Revue. Jiří Kubový, jeden z nejzajímavějších umělců své generace, který se ovšem vyhýbá větší pozornosti. Jako pro samouka pro něj umění nikdy nebylo otázkou živobytí a o to více se soustředil na důsledné hledání formy, jež by dokázala nejlépe vyjádřit jeho myšlenky. Jeho obrazy se pohybují na hraně mezi obrazem a plastikou. Téma, které Kubového doprovází celý život, je krajina.

Petr holeček/ Zavři zvenku a vejdi znova

29/5—12/7/2020

Vernisáž 28/5/2020/18h

Největší síla soch Petra Holečka spočívá v tom, že vypadají, jako by se každým okamžikem měly pohnout. V široké škále témat se nejčastěji objevují zvířata a lidské postavy, často stavěné do komických situací. Výjimkou ale nejsou ani vážná témata zachycující lidské emoce nebo abstraktní pojmy.

Více

Velmi dobře zvládnuté technické provedení a osobitý styl Petra Holečka přivádí často diváka v úžas nad dokonalým vyvážením jeho soch a prací s prostorem. Křehkost ve spojitosti se sílou materiálu vytvářejí dynamiku, která vdechuje jeho sochám život.

Lukáš Musil/K tomu se dostanem

30/1—12/7/2020

Vernisáž 29/1/2020/18h

Malíř mladší generace, který si rychle vytvořil zcela originální výtvarný styl s dominancí linií. Pod pseudonymem MUSA jako jediný z českých tatérů prezentován na celosvětové tatérské výstavě v Musée du Quai Branly v Paříži.

Více

Od roku 2011 se věnuje volné tvorbě, v níž opět dominují linie společně s archetypálními tvary. Progresivní vývoj, proměny charakteru obrazů a témat mohli diváci vidět v roce 2017 v pražském Mánesu, kde Musil vystavil svá nová díla. V první místnosti MUD vytvořil site-specifik instalaci z jeho posledního cyklu.

Luboš Plný/Corpus Humanum

30/1—12/7/2020

Vernisáž 29/1/2020/18h

→ → → KOMENTOVANOU PROHLÍDKU LUBOŠE PLNÉHO SI PUSTÍTE ZDE ← ← ←

Luboš Plný (1961) je český malíř a konceptuální umělec. Užívá titul „akademický model” (AKIM), který mu byl zcela speciálně udělen po 6 letech, kdy stál modelem na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho tvorbu prostupuje fascinace lidským tělem, jeho fungováním a stárnutím.
Rozsáhlou část tvorby Luboše Plného představují podrobné anatomické kresby. V kresbách tuší, někdy doplněných koláží a malbou, znázorňuje detailní struktury lidského těla, řezy kostí, svalů nebo orgánů.

Více

Další prvek výstavy jsou trojrozměrné asambláže často inspirované lidskou sexualitou. Plný je vyrábí z běžných a nalezených předmětů (instalatérských trubek, kostí, paroží, dřevěných kusů nábytku nebo kovových součástek).
Z díla Luboše Plného se stává často deník, vypovídající také o osobitém pojetí času. Svůj život přepočítává na dny a těmito čísly značí i svá díla. V den vernisáže bylo Luboši Plnému 21270 dní.

František Provazník/ čtyři životy

30/1—12/3/2020

Vernisáž 29/1/2020/18h

Retrospektivní výstava českého fotografa a veslaře, který získal bronzovou medaili na Olympijských hrách v Mnichově v roce 1972. Pro Františka Provazníka je charakteristická klasická fotografie, především práce se světlem. Za svou kariéru fotografoval osobnosti jako Muhammada Aliho, Václava Havla nebo Danu Zátopkovou.

HANA MIKULENKOVÁ/ SMALL SCALE

15/1—14/2/2020

Vernisáž 14/1/2020/17h

Hana Mikulenková je malířkou, která se z Moravy přes studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě dostala až do Indonésie.

Více

V její tvorbě byla vždy výrazně zastoupená expresivní barevnost. Zdá se, že obzvláště tuto složku její pobyt na Bali výrazně rozvinul. Tropické rostliny a hlavně neustálá přítomnost a pohyb moře se staly jedním ze základních znaků její tvorby. Na výstavě v Městské výstavní síni se představí sérií menších obrazů z posledních let.

Salon výtvarníků Benešovska

27/11—31/12/2019

Vernisáž 26/11/2019/17h

Cílem již tradičního salonu je představit regionální tvorbu v co nejširším spektru od malby, přes grafiku až po fotografii. V prostorách Městské výstavní síně se tak opět představí výtvarníci Benešovska a jejich aktuální práce.

Lukáš Havrda/ Atrakce

7/11—19/1/2020

Vernisáž 6/11/2019/18h

Lukáš Havrda má specifický rukopis, který se velmi dobře hodí k jeho oblíbenému tématu brutalistní architektury. V nejnovějším cyklu navazuje na již starší téma Pripyati. Osamocenost architektury, která buď není adekvátně ohodnocena a nebo je opuštěna a nemůže sloužit svému účelu, vytváří až znepokojivý obraz propojující minulost se současností.

Tomáš Hájek, Mirek Janošík /Druhé nástupiště, druhá kolej

19/9—30/10/2019

V Městské výstavní síni se představí Tomáš Hájek a Miroslava Janošík z uměleckého sdružení Druhé nástupiště druhá kolej. Tomáš Hájek zde představí své dřevořezby, které materiálově i tématicky přenesou krajinu do výstavního prostoru. Miroslav Janošík vystaví soubor fotografií, které ukazují krásu a sílu přírody.

KRAJINA Z OBÝVÁKU / kolektivní výstava

19/9—3/11/2019

Vernisáž 18/9/2019/18h

Do Šímovy síně byla přenesena díla, která mají lidé z Benešovska vystavena či uložena ve svých domovech. Obrazy krajin byly nashromážděny prostřednictvím otevřené výzvy. Nabídli je jak jejich majitelé, tak samotní autoři, a vznikla tak výstava přímo od benešovských obyvatel.
Přijetím veškerých přihlášených obrazů, které odpovídaly danému tématu, byl vytvořen různorodý soubor.

Více

Díla jsou jak od významných benešovských umělců (V. Cidlinský, V. Antušek, V. Pavlík), tak i méně známých autorů či těch, kteří malují ve volném čase. Zachycují převážně krajinu Benešovska, někdy také neurčitá či smyšlená místa.

Výstava nabádá k zamyšlení nad tím, jaké obrazy si vybíráme pro naše domovy a zda je pro nás v rámci každodenní zkušenosti důležitější citová nebo umělecká hodnota.

OTÁZKA MÍSTA / Intervence

19/9—20/1/2020

Vernisáž 18/9/2019/18h

Umělci a architekti představí 5 různých způsobů reakce na městskou krajinu. Liší se pohled cizince a pohled toho, kdo ve městě žije každý den? Jaká místa jsou důležitá? A která jsou zajímavá? Zahájení proběhne 18/10 v 18:30 v jižní zahradě Piaristické koleje.
Performance – Mapa – Videoart – Architektonická instalace

Více

Reality Benešou
Eliška Perglerová, David Helán

Z reality všedního dne vás vytrhne performance Elišky Perglerové a Davida Helána, která se odehraje u zbourané tržnice na křižovatce ulic Vnoučkova a Karla Nového. Trh s realitami i s realitou bude probíhat 18.10. od 17.00 a 19.10 od 13.00 a od 17.00.

Ježek v tunelu u Tužinky – Tužte se !
Adam Trefil, Štěpánka Večeřová

Co se stane, pokud jediná přístupová cesta zůstane nepřístupná? Je řešením hledat nové cesty a nebo se začít starat o ty, které máme? Téma prostupnosti krajiny a péči o sdílený prostor se otevře v tunýlku pod tratí na cestě z Benešova do Tužinky.

Pár stupňů
Adam Trefil, Štěpánka Večeřová

Jak málo stačí ke kultivaci veřejného prostoru? Jeden z příkladů budete moci najít už v pátek na východním konci parkoviště u Penny Marketu ve vchodu ke Klášterce.

Procházka
Štěpán Pech

Ve vitríně domu Na Karlově 77 uvidíte videoart od Štěpána Pecha, který přinese periferii do centra. Místa, která čekají na změnu, místa, o kterých se často mluví, ale nic se na nich reálně neděje. Instrukce pro diváka, který se stává aspoň vzdáleným návštěvníkem opuštěných míst, umožňují vnímat místo novým způsobem a zamyslet se nad jeho významem.

Otázka místa – mapa
UIAA Studio – Rozárka Jiráková, Vítězslav Plavec

Zapomenutá zákoutí, spontánně vzniklá místa sousedského setkávání, nebo sochy ve veřejném prostoru, tohle vše můžete najít na mapě od UIAA studio. K dispozici v papírové podobě na recepci muzea a v elektronické podobě na našem webu od 18.10.

krajinow / kolektivní výstava

19/9—20/1/2020

Vernisáž 18/9/2019/18h

Hlavní kurátorský projekt Aleny Bartkové a Barbory Fickové KRAJINOW je umístěn do hlavního sálu Muzea umění a designu. Názory starší generace se zde potkávají s pohledem nejmladších umělců, kteří svůj vztah ke krajině – obzvláště vzhledem k situaci poslední doby – razantně přehodnocují. Ve čtyřech hlavních sálech MUD se výstava rozděluje na několik tematických okruhů – krajina duchovní, dramatická, divoká, krajina mého srdce a další. Ke každému tématu jsou vybrána díla jak ze sbírek MUD, tak ze zápůjček spřátelených institucí.

Více

Vystavující umělci: Jaroslav Alt, Vincenc Beneš, Marie Blabolilová, Václav Boštík, Martin Böhm, Zdenka Braunerová, Zdeněk Daněk, Veronika Drahotová, Lenka Falušiová, Milan Grygar, Eva Herová, Tomáš Honz, Kristina Honzírková, Josef Istler, Vojtěch Jehlička, Tomáš King, Markéta Kolářová, Patricia Koyšová, Bohumil Kubišta, Otakar Kubín, Jiří Kubový, Alena Kučerová, Otakar Lebeda, Ivana Lomová, Karel Malich, Milan Maur, Jan Merta, Ondřej Mestek, Nikola Nikolaiová, Willi Nowak, Petr Pastrňák, Xénie Poldaufová, Bohuslav Reynek, Antonín Slavíček, Zdeněk Sýkora, Tavík František Šimon, Josef Šíma, Max Švabinský, Toyen, Josef Váchal, Eva Vápenková, Alena Kožená (Vršanská), Jan Zrzavý

patrik proško/prorost

19/9—31/5/2020

Vernisáž 19/9/2019/18h

Svět je obsáhlý pojem. Navykli jsme si tak nazývat okolní realitu v její úplnosti, ale dá se vztáhnout i na jednotlivé složky až do úrovně mikrosvěta domu, zahrady nebo pracovního stolu. Každá taková oblast je pak z logiky věci vůči svému okolí vymezena hranicemi. Ty mohou mít různou podobu. Může jít o zeď stejně tak jako o prostor daný pohledem či mentální úvahou.

Více

Galerie a výstavní prostor, v němž se výstava koná, je jen určitým přetavením okolní hmotné reality do samostatného světa, který je ale proměnný. Je to proměna krajiny na několika úrovních – materiální, energetické, sociální, ale také kreativní a mentální. Výstavy je založen na propojování a vrstvení těchto proměn formou site specific intervence v celém prostoru sklepa.
Stropy prorostlé kořeny z jiných pater, abstraktní hmota expandující z dutin domu, sochařsky obrácený záznam proměny krajiny ve zděnou stěnu nebo betonovou podlahu, energetická proměna elektrických kabeláží v prostorách sklepa, prostorové otevření kanalizačních rozvodů, ze kterých tryskají sochařské parafráze jejich obsahu…

patrik hábl / vyhořelá země

19/9—20/1/2020

Vernisáž 18/9/2019/18h

Lidstvo se po desetiletích klidného období ocitá na křižovatce, kdy dochází k „bodu zvratu“, jak ji nazval Hans Joachim Schellnhuber. Člověk – zranitelná bytost na Zemi a stejně tak stále křehčí příroda, kterou ovlivňujeme.

Více

Instalace nastavuje zrcadlo nejen dnešní globální klimatické proměně, ale také geopolitické situaci, migraci i samotnému divákovi. Hábl výstavou klade otázky týkající se pomíjivosti. Co zbude za několik staletí nejen z nás, naší krajiny, našich životů, ale i z našeho kulturního dědictví?
Vyhořelá země v sobě nese řetězec příčin a důsledků, od ledovců přes emise až k jaderné energii.

GITA MARCOLOVÁ/ Baletky

26/8—15/9/2019

Vernisáž 27/8/2019/17h

Zveme na vernisáž výstavy obrazů malířky a kostýmní výtvarnice Gity Marcolové. Hlavním motivem celé výstavy jsou témata z baletního světa, ve kterém se umělkyně díky svému povolání pohybuje. Pocity slávy, štěstí, euforie, ale i zklamání a únavy jsou hlavními emocemi všech děl.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2018

13/8—31/8/2019

lektorská dílna

Výstava všech nominovaných v prestižní soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2018 pořádané Ministerstvem kultury České republiky a Památníkem národního písemnictví. Soutěž již zná své vítěze. V 54. ročníku soutěže ocenila mezinárodní odborná porota celkem 33 publikací.

Více

V kategorii Odborná literatura zvítězila publikace Co je designér: věci, místa, sdělení, nejkrásnějším katalogem stala Pocta suknu: Textil v kontextu umění. Kategorii knih pro děti opět ovládlo nakladatelství Baobab. Své ceny také udělily Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Svaz polygrafických podnikatelů a Památník národního písemnictví společně s Uměleckoprů­myslovým museem v Praze.

Karel Nepraš/Egypt—Giacometti—Nepraš

22/5—1/9/2019

Vernisáž 21/5/2019/18h

Nepraš patřil k průkopníkům českého moderního umění a byl jedním z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století. Od konce května bude k vidění i další Neprašovo dílo sousoší Tři figury, které vzniklo v roce 1999 na symposiu v Greizu. Zdobit místo před MUD bude až do konce prázdnin.

Jaroslav Sůra/Hudba z plakátu

22/5—1/9/2019

Vernisáž 21/5/2019/18h

Jaroslav Sůra (1929–2011) byl malíř, grafik a významnou část jeho tvorby představuje také užitá grafika. Navrhl velké množství knih a plakátů, značek, symbolů a logotypů. Výstava je zaměřena na plakátovou tvorbu pro hudební festivaly, koncerty a opery v období 60.–80. let. Předkládá různé varianty výtvarného ztvárnění hudby osobitým grafickým projevem.

Více

Jaroslava Sůru k malování i hudbě přivedl jeho otec, vesnický učitel. Dětství prožil v podblanických obcích, které se mu staly celoživotní inspirací (Blažejovice, Křivsoudov, Čechtice, Zhoř). První realizovaný plakát na hudební téma vytvořil v roce 1961 pro strážnický festival. Od té doby se hudba v jeho dílech objevuje stále častěji, v různých formách, jako by hledal její adekvátní výtvarnou podobu. Sůrův plakát je barevně úsporný, mnohé je vyjádřeno jen několika slovy, tvar zjednodušený a zbavený zbytečností. Charakterizuje jej volně psané nebo črtané písmo.

Jan Špaček/ Obrazy 2018

22/5—1/9/2019

Vernisáž 21/5/2019/18h

Jan Špaček se profesně věnuje architektuře, ale i návrhům interiérů. Vždy ho zajímala výtvarná tvorba a v poslední době se věnuje stále častěji malbě.
Ve svém díle pracuje s výraznými barevnými plochami, které často svou barevností, ale i formou odkazují k principům gotické malby. Inspirací mu je jak nádherná příroda v okolí jeho ateliéru, tak i technické prvky v krajině.

LUCIE VACKOVÁ A DAGMAR FELCMANOVÁ/ Podoby ráje

7/5—6/6/2019

Vernisáž 6/5/2019/18h

Srdečně všechny zveme na zahájení výstavy v Městské výstavní síni od 18 hodin.
Výstava přináší pohledy dvou umělkyň z Benešovska na tradiční křesťanské symboly. Především na symboly ráje a vlastní zobrazení Evy v sérii ženských aktů. Výstavu pak uzavírá ztvárnění víry v přírodu, která autorkám vytváří pocit ráje.

SIDONIUS JIRO/ Funsurrealismus

10/4—2/5/2019

Vernisáž 11/4/2019/17h

Výstava Sidonia Jira, člena Klubu kreslířů a humoristů a redaktora humoristického magazínu Tapír. Jiro tvoří svá realisticky provedená díla ve svém vlastním uměleckém stylu, který nazývá zábavný surrealismus či funsurrealismus, jenž se s určitým nadhledem z kunsthistorického hlediska pohybuje kdesi ve sféře mezi neopopartem a novodobým veristickým surrelismem.

KRISTÍNA HONZÍRKOVÁ/ ATYPICKÁ ROMANCE

15/3—5/4/2019

Vernisáž 14/3/2019/17h

Samotářská zvířata bloudí barevným vesmírem a hledají své místo v obraze. Tvorba Kristiny Honzírkové se pohybuje na hranici abstraktního a popisného vyjádření a odkazuje i k otázkám současné společnosti o mezilidských vztazích a hledání štestí.

MUD* PRO ŠETLÍKA/O UB 12

15/3—1/9/2019

Vernisáž 14/3/2019/18h

Projekt, který přirozeně navazuje na výstavu Šetlík pro MUD. Tentokrát jsou stěžejním tématem exponáty zapujčené ze soukromé sbírky Jiřího Šetlíka, doplněné o zápujčky z jiných institucí a od soukromých sběratelů.
Výstava představuje tvorbu členů skupiny UB12, ve které Jiří Šetlík mnoho let působil jako teoretik umění. K videní jsou díla Adrieny Šimotové, Jiřího Johna, Věry a Vladimíra Janouškových nebo Stanislava Kolíbala.

JIŘÍ VOVES/VRSTVY ZAPOMNĚNÍ II

15/3—12/5/2019

Vernisáž 14/3/2019/18h

Jiří Voves (1945) se více jak 30 let ve své tvorbě dotýká a zabývá tématem paměti. Na samém začátku – na přelomu 70. a 80. let minulého století – to byly stůl, židle či opuštěné domy, které se mu staly záminkou pro zkoumání a hledání lidských pamětí a které podle něj jako prvky prostředí domova přinášejí svědectví o lidské přítomnosti nebo nepřítomnosti.

Více

Prvním tématem výstavy, kterým Jiří Voves navazuje na zkoumání paměti, jsou cykly počínající koncem 80. a začátkem 90. let – Zprávy, Partitury. Rozkládají čitelnou písemnou a hudební řeč do podoby znaků či znakových záznamů. Jak v obrazech, tak v komorních mramorových objektech se záhadnými texty, zkoumají jejich sdělení a udržují kulturní souvislost se vším, co uplývá, ale nezávisle se zase časem zjevuje. Druhým tématem výstavy jsou obrazy z posledních let – cykly Lomy. Zde se jedná v širším smyslu o téma paměti přírody.

VIKTÓRIA ČERNEGOVÁ A OLGA SOSNOWSKA /Regulace blízkosti

28/2—31/7/2019

Vernisáž 27/2/2019/18h

Multimediální výstava sledující ambivalentní vztah matky a dcery.
Umělkyně otevírají otázky, které překračují komfortní zónu. Přes analýzy nejen vlastních emocí vytvářejí sondu dokumentárního charakteru. Jak silné je pouto pupeční šňůry, a co se skrývá za vzájemnými potřebami? Byla nám pupeční šňůra odňata při narození, nebo ji musíme odstřihnout sami v průběhu dospívání? Je pro nás pupík jizvou nebo uzlem? Jak uchopit vzdálenost v blízkosti?

Jaroslav Vančát/ Interakce

28/2—12/5/2019

Vernisáž 27/2/2019/18h

Autor považuje interakci za vůdčí princip dneška nejen v dotyku člověka s obrazovkou. Ve svých obrazech studuje v duchu Cézannových principů skladbu vzájemného působení jednotlivých obrazových částic při jejich velkém počtu. Výsledky své tvorby považuje za realistické podněty k představám, jak jsou organizovány složité celky, jako např. jazyk, lidská mysl, umělá inteligence, sociální systémy.

Veronika Šrek Bromová/ Skenyreality

28/2—12/5/2019

Vernisáž 27/2/2019/18h

Realita nashromážděná v našich externích digitálních srdcích mobilů. Posouvá se, trhá, tříští, deformuje a komprimuje, otevírá naše vnímání ke sdílení, ale i možnému zneužití. Digitální obrazy snímané panoramatickým modem mobilu, nevnímá autorka jako fotku, ale jako sken povrchu reality, země -Země, její svébytný otisk. Otisk jejího povrchu – kůže Země, porovnává s otiskem kůže – povrchu těla lidského.

Jaroslav Wild/Obrazy a sochy

9/1—7/2/2019

Vernisáž 8/1/2019/17h

Jaroslava Wilda bavilo výtvarné umění od dětství, ale aktivně se mu věnuje od 90. let. Věnuje se malbě, ale také plastice, kterou mohou zájemci vidět na jeho zahradě v Nespekách. Do svých těl schovává nejrůznější symbolické významy, na které často odkazují jejich názvy. Často ve svých dílech reflektuje aktuální společenskou situaci, nebo jiná témata, která zrovna hýbou světem.

Miloslav Chlupáč / 1920 - 2008

30/11—3/3/2019

Vernisáž 29/11/2018/18h

kurátor: Barbora Ficková

Miloslav Chlupáč (1920 – 2008) byl významným československým sochařem. Od malby a drobnějších plastik se propracoval až k monumentálním dílům. Výstava prezentuje část tvorby tohoto významného Benešovského rodáka. Ve sbírkách českých galerií se nalézá jen minimum jeho děl. Je to dáno zcela jistě rozměry a tím, že většina jeho děl je pevně spjata s místem svého umístění, nebo je dokonce přímo součástí architektury. Zároveň byl podobně jako mnoho umělců jeho generace vnímán jako samorost, který se nedá jen tak zařadit do příběhu dějin českého umění.

Více

Cílem této výstavy je tak seznámit širší veřejnost s tímto fenomenálním umělcem, jehož sochy se v našem městě také nacházejí. K výtvarnému projevu ale netíhl od začátku. Naopak Ladislav Šíma – známy benešovský umělec a učitel na reálném gymnáziu – jeho otci tvrdil, že Chlupáč je sice nadaný ale rozhodně ne na výtvarné umění. Původně chtěl Miloslav Chlupáč studovat medicinu, ale okolnosti druhé světové války vedly k tomu, že se ocitl na kamenickém učení. Práce s kamenem ho natolik nadchla, že se rozhodl k medicíně již nevracet. věnovat se nadále jen umění a vystudoval UMPRUM. Kromě vlastní tvorby se také věnoval restaurátorství, které živilo jeho rodinu, když nemohl vystavovat. na přelomu 50. a 60. let byl členem uměleckých skupin Máj 57 a později UB12. V této době se také jeho tvorba stávala čím dál monumentálnější. V roce 1966 vytváří největší dílo – Tři grácie pro Mexico City. Od 60. let se také pravidelně účastnil sochařských sympozií v Rakousku. Po roce 1968 mohl vystavovat jen velmi omezeně, neboť byl velmi aktivní v Bloku výtvarných skupin a dalších. Výstava v NG mu byla uspořádána až v roce 1990.

Kamila Ženatá - U stolu

30/11—17/2/2019

Vernisáž 29/11/2018/18h

Autorská instalace Kamily Ženaté s názvem „U stolu“ v první místnosti, vytvořená speciálně pro MUD.

Kamila Ženatá použila motiv stolu ve svých dvou instalacích. (Večeře v Pevnosti Terezín, Ženský dvůr, audioinstalace, 2013, Šedý pokoj, Ženský dvůr, DOX, 2013). V Terezíně motiv stolu a autentické zvuky, které byly nahrány kdysi dávno při rodinné večeři, zaplňují prázdný prostor cely vězení a evokují nepřítomnost těch, kteří odešli. Rovněž i prach v Šedém pokoji v DOXu, který přikryl celý interiér a vytvořil nedotčenou vrstvu i na prostřeném stole, zastavil čas uprostřed rozehraného děje.
Site-specific instalace U stolu v Muzeu umění a designu v Benešově používá symbol stolu, místa setkávání, rodinné pospolitosti, sdílení a společného jídla. Tentokrát „vyprázdněnost“ nevyvěrá z událostí ve vnějším světě, ale z psychických realit spolusedících, kteří jsou sami
nevědomými aktéry oddělenosti a opuštěnosti.

Více

Kamila Ženatá (1953) se na české umělecké scéně prosadila svou komplexní prací s výstavním prostorem, nejrůznějšími médii a důrazem na nepřenositelný osobní zážitek. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru profesora Ladislava Čepeláka. Je známa jako umělkyně, která kombinuje své poznání a intuici s cíleným, dlouhodobým zájmem o individuální a sociální paměť. Zajímají ji sny, paměť, příběhy a emoce, ale především jejich principy a způsoby, jakými ovlivňují naše životní cesty. Autorka, která se kromě výtvarné činnosti zabývá i psychoanalytickou terapií, vystavovala mimo jiné v galeriích ve Švýcarsku, Německu nebo Holandsku.

Salon výtvarníků Benešovska

26/11—30/12/2018

Vernisáž 29/11/2018/17h

V prosinci proběhne již tradiční Salon výtvarníků Benešovska, který představí tvorbů umělců spjatých s tímto regionem. Výtvarníci jsou na výstavu vybíráni na základě zaslaných portfolií. Cílem je představit regionální tvorbu v co nejširším spektru od malby, přes grafiku až po fotografii. Zaměřujeme se také na to, aby prostor dostali nejen zkušení umělci, ale také ti začínající, kteří tak získávají první možnost se prezentovat široké veřejnosti.

Dušan Filip Škrášek

17/11—27/1/2019

Vernisáž 16/11/2018/17h

Výstava velkoformátových obrazů významného benešovského umělce.

Více

Dušan Filip Škrášek je malíř, keramik a sochař, který ve své tvorbě využívá hlavně barevnou nadsázku a imaginaci. Jeho obrazy oslovují diváky tím, že odkazují k hlubším jevům života a tím i k symbolistní větvi českého výtvarného umění.

Terezie Kolářová - Malba

2/11—22/11/2018

Vernisáž 6/11/2018/18h

Tvorba Terezie Kolářové se vyznačuje velkoformátovými obrazy s výraznou barevností, které dominují odstíny červené a propojování konkrétních přírodních motivů s abstraktními krajinami. Její poslední výtvarné projekty Kořeny a Survive se týkají tématu vztahu přírody a civilizace.

Výstava soutěžních návrhů úpravy Masarykova a Malého náměstí

28/9—30/10/2018

O nejlepší návrh mezi sebou soutěžilo 14 týmů. Za tímto číslem se skrývá nejméně 56 architektů, urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří dohromady na tomto úkolu odvedli více než 21 000 hodin práce na všech návrzích pro Masarykovo a Malé náměstí.

Více

Další informace k soutěži naleznete zde: http://cceamoba.cz/…stabenesova/

Stanislav Kolíbal-Cestou shody a rovnováhy

19/9—20/11/2018

Vernisáž 18/9/2018/17h

autorská instalace Stanislava Kolíbala

Autorská instalace objektů jednoho z nejvýznamnějších představitelům českého umění po druhé světové válce – Stanislava Kolíbala v prvním sále MUD.
„Nejde mi o skutečnost, o vyjádření její vnější podoby, jde mi o takové umění, které může existovat v ní jako její součást, jako strom, který se ničemu nepodobá. Rozšířit tak skutečnost o to, co v ní někdy ani není. Život se stal třeba složitým, ale nechci zrcadlit tuto složitost. Sleduji jednoduchost, harmonii a klid.“ Stanislav Kolíbal

Více

Stanislav Kolíbal se od 60. let minulého století se intenzivně věnuje problémům spojeným s geometrií jako jednoho ze základů evropské kulturní a civilizační identity. Mezi roky 1960 až 1970 byl členem umělecké skupiny UB 12. Mezi některá z jeho známých děl patří třeba reliéfní zeď československého velvyslanectví v Londýně či pankrácké předmostí Nuselského mostu. V letech 1990–1993 působil jako profesor na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru socha – instalace. Dne 28. října 2005 převzal od prezidenta Václava Klause státní vyznamenání Medaile Za zásluhy."

Šetlík pro MUD*

19/9—3/3/2019

Vernisáž 18/9/2018/17h

kurátor: Lenka Škvorová

Kolekce téměř šesti desítek výtvarných děl, které shromáždil historik umění a sběratel Jiří Šetlík, je unikátní sbírkou reflektující fenomén sběratelství. Její koncepce je založena na vztahu Jiřího Šetlíka k jednotlivým autorům, na pozadí vývoje výtvarného umění a společensko-politického dění ve druhé polovině 20. století.

Více

Většina zastoupených děl byla Jiřímu Šetlíkovi darována. Tím, že tuto kolekci věnoval benešovskému MUD*, z nich učinil také dar. Výběr pro benešovské muzeum byl dán sympatiemi ke snaze o vybudování sbírky českého grafického designu a k Benešovu, kde se narodil jeho blízký přítel, sochař Miloslav Chlupáč. Jiří Šetlík považuje za důležité, aby hodnotná kultura byla šířena nejen ve velkých městech, ale rovnoměrně v celé občanské společnosti. Sbírka je složena z artefaktů různých druhů technik, od plastik přes kresby a grafiky k malbám a užitému umění. Jsou v ní zastoupena díla umělců z období první poloviny 20. století, kteří jsou představiteli výtvarného realismu a tvorby z divadelního prostředí. Významnou částí jsou práce kolegů Jiřího Šetlíka ze skupiny UB 12, neboť všichni čtyři zastoupení autoři, Adriena Šimotová, Jiří John, Věra Janoušková a Vladimír Janoušek, patřili mezi celoživotní blízké přátele Jiřího Šetlíka.

Jiří Šetlík se narodil v roce 1929. Po studiu dějin umění a estetiky na Karlově univerzitě v Praze (1948–1952) byl aspirantem Ústavu dějin a teorie umění ČSAV (1955–1968). V roce 1954 se stal členem Svazu čs. výtvarných umělců. Společně s Jaromírem Zeminou působil jako teoretik umění v tvůrčí skupině UB 12 (1959–1970). V letech 1958–1964 vedl oddělení sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a poté byl šéfredaktorem Výtvarné práce (1964–1968). V letech 1969–1970 vykonával funkci ředitele Uměleckoprůmys­lového muzea v Praze, kde po odvolání z této pozice z politických důvodů pracoval jako stavební technik, než mu bylo začátkem roku 1989 nabídnuto místo odborného pracovníka sochařské sbírky v Národní galerii. V letech 1990–1993 vykonával funkci kulturního rady Velvyslanectví Československa ve Washingtonu, poté byl prorektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde dodnes zastává funkci člena umělecké a vědecké rady. Mezi léty 1996 až 2001 vedl katedru dějin umění a architektury Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. Je také čestným členem Vědecké rady Muzea umění a designu v Benešově. Ve své odborné práci se zaměřuje především na umění a design 20. století. Publikoval zejména v Literárních novinách a časopisech Plamen, Výtvarné umění a Architektura. K jeho nejznámějším knihám patří monografie věnované dílu Bedřicha Stefana, Otto Gutfreunda, Vladimíra Janouška, Zdeňka Palcra, Jiřího Johna, Evy Kmentové, Miloslava Chlupáče, Stanislava Libenského, Olbrama Zoubka a také publikace o ateliérech českých umělců, skle, typografii a architektuře.

Zdeněk Kirchner / Znaky rytmu

19/9—23/11/2018

Vernisáž 18/9/2018/17h

kurátor: Markéta Hornerová, Jiří Voves

Malíř a grafik Zdeněk Kirchner (1934–1987), který ve své tvorbě navazuje na principy lettrismu, se na umělecké scéně objevil na počátku 60. let. Po studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze se kromě volné tvorby věnoval také užité grafice. V roce 1969 emigroval do Francie, kde zůstal až do konce svého života.

Více

Zdeněk Kirchner se zabýval různými přístupy začlenění písma do obrazu. Převládajícími se staly nečitelné znaky, jimiž vytvářel výtvarnou paralelu ke slovům, větám. Sílu jejich sdělení umocňoval expresivním vyjádřením – nánosy pasty, stékající barvou, barevnými kontrasty s převládající modrou, červenou, černou a bílou.
Z iniciativy Jiřího Vovse a Vitii Kirchnerové byla v roce 1994 přivezena umělecká pozůstalost Zdeňka Kirchnera z Francie. Rozsáhlý soubor děl v České republice spravovalo Občanské sdružení Paměť, Společnost pro záchranu kulturních hodnot. Po ukončení činnosti byla v roce 2013 na doporučení Jiřího Šetlíka darována Muzeu umění a designu. Počet děl, které má muzeum nyní ve sbírce, přesahuje 1700 položek zahrnujících malby, grafické listy, kresby, objekty a práce z oblasti užité grafiky.

Jan Dvořák-Obrazy krajiny

19/9—14/11/2018

Vernisáž 18/9/2018/17h

kurátor: Barbora Ficková

Výstava Jana Dvořáka se věnuje jeho tvorbě v posledních několika letech, ve které vykrystalizovala jeho snaha o nalezení podstaty malby. Základní linka výstavy se drží tří témat, která jsou por jeho tvorbu stěžejní a to Krajina – Vesnice – Město. Krajina je pro Dvořáka zásadním tématem, které se prolíná i do zbývajících dvou. Krajina šumavských lesů, březových hájů a dalších míst, tak typicky svázaných s českou krajinou.

Více

Postupně zjednodušování vede k zintentivnění detailů, které jsou pro Dvořáka podstatné. mizí jednotlivé stromy tvořící jeden souvislý porost plný barev a pohybu, zůstávají kameny, které jsou neměnné a na věky.

Vesnice je ve finále jen dalším typem krajiny. Dvořák se nijak netají že se jedná o jakousi představu jeho vesnice z dětství. Leží uprostřed pestrobarevných polí, rozdělených drobnými mezemi a yvtvářející tak pestrobarevnou mozaiku. Idylicky bílé baráčky a červeé střechy do této krajiny zapadají jako další prvek. Navazují na ně pak bližší pohledy na selské baroko s typickou návsí a rybníky.

Město je pro Dvořáka hlavně způsobem jak zaznamenávat zážitky z cest. Obrazy tvořené na základě množství skic zachycují jak Prahu či další česká města tak pak umělecká centra z celé Evropy – Paříž, Neapol… Proměněná barevnost odkazuje na lásku k jižním zemím s jejich barevnými domy a křivolakými zákoutími. Jsou to také ejdiné obrazy, na kterých se vyskytují lidé. Stávají se ale pouze stážisty, šumem, který je pro chod města podstatný, leč opět z dlouhodobého pohledu zanedbatelný.

Sandra Majerová - Slovo jako obraz

19/9—20/2/2019

Vernisáž 18/9/2018/17h

kurátor: Klára Vetterová, Lukáš Císař

Pozorování textu a obrazu, jejich rozdílnost a vztah. Výstava je z velké části didaktická, zabývá se písmem v umění z významového hlediska a vytváří projekt, který má za úkol převést text na obraz – literární jazyk na výtvarný. Jaké jsou přístupy ke kombinaci slov a obrazů? Slovo versus obraz. Text versus obraz. Jaká slova najdeme v obrazech, v dějinách umění i současnosti? Je text v obraze paradoxem?

Více

Sandra Majerová se narodila v Benešově, vystudovala zdejší gymnázium a od dětství až do maturitního ročníku docházela na výtvarný obor Základní umělecké školy do hlavní budovy muzea. Výtvarný obor studovala i na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Druhý rok magisterského studia strávila v Německu na univerzitě v Giessnu, Intitut für Kunstpädagogik. Pracuje jako učitelka výtvarné výchovy na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze. Nyní se vrací do Benešova, do MUD*, se svoji diplomovou prací Slovo jako obraz, která vznikla pod vedením Martina Velíška.

POLITICKÝ PLAKÁT 1948 – 1988

21/8—26/9/2018

Vernisáž 21/8/2018/17h

K výročí okupace Československa vystavujeme plakáty, které jsou spojeny s obdobím 1948–1989. Vystaveny budou jak propagandistické plakáty oslavující Sovětský svaz a jeho historii, tak plakáty určené k významným výročím a nebo nástroje pro vytváření oslavných hesel. Cílem není pouze evokovat atmosféru doby, ale poukázat na způsoby manipulace, které byly v té době používány a na to, jakým způsobem byla skrz propagandu konstituována představa lidí o světě. Toto téma je zcela jistě aktuální i dnes.

Z TISKU 68'

21/8—10/9/2018

Masarykovo náměstí

Uprostřed noci a v brzkých ranních hodinách 21. srpna došlo k přelomovým událostem, které se do dějin naší země zapsaly jako velký zločin, který by měl být dalším generacím neustále připomínán. Tyto události přišly pro většinu obyvatel tehdejšího Československa zcela nečekaně. Připomeňte si s námi 21. srpna další z významných výročí tohoto roku, den československé okupace. Tato panelová výstava je sestavena pouze z dobového tisku roku 1968 a zapůjčenými fotografiemi z archivu Josefa Nerada.

Zdenka a Vladimír Albrechtovi

17/7—17/8/2018

Vernisáž 18/7/2018/17h

V červnu v Městské výstavní síni představíme tvorbu manželské dvojice Zdenky a Vladimíra Albrechtových. Oba již mají za sebou několik samostatných i kolektivních výstav. V Benešově naposled vystavovali na Salonu výtvarníků Benešovska
kde se Zdenka Albrechtová představila svými abstraktními díly inspirovanými přírodou a Vladimír Albrecht klasickými zátišími s podmanivou atmosférou.

Více

Společné výstavy prezentující díla umělců, kteří jsou si tak blízcí vzbuzují zvědavost diváků. Jakým způsobem se náhled na malbu jednoho promítá do děl druhého? Jaké body mají v tvorbě společné? Jak na sebe jejich díla reagují? V případě této dvojice se zcela jistě dá říci, že společným bodem jejich práce je přístup k barevnosti a tichá až uklidňující atmosféra jejich děl.
Na vernisáži 18. 7. 2018 můžete oba potkat a zeptat se jich i na další otázky ohledně jejich tvorby.

Československý filmový plakát

1/7—19/8/2018

Vernisáž 11/7/2018/19:30

Masarykovo Náměstí

Počátky filmového plakátu jsou u nás spojeny s nástupem 20. století. Tyto první plakáty obsahovaly výhradně text, který byl později doplňován drobným dekorem. S nástupem zvukového filmu ve 30. letech se československé plakáty začaly podobat vzorům ze Západu. Charakteristickými pro ně byly kresby hlavních postav doplněné pozadím tvořeným výraznými jednobarevnými plochami.

Více

Po roce 1948 se stal jediným oficiálním výtvarným stylem pro plakáty socialistický realismus, a dominantu tvořily filmové fotografie nebo realistické portréty. Zlatá éra českého filmového plakátu nastala v 60. letech, kdy se jeho forma výrazně proměnila. Politická situace mnohým umělcům nedovolila volně tvořit, a proto se část z nich uchýlila právě k užité grafice, do níž přenášeli vlastní styl mnohdy inspirovaný novými uměleckými směry. Na plakátech je patrná výrazná typografie, práce s koláží, surrealismus či prvky abstrakce. Významnými osobnostmi této doby se stal například Milan Grygar, Jiří Balcar, Karel Vaca nebo Zdenek Ziegler.

Úhel pohledu

22/5—22/6/2018

Vernisáž 22/5/2018/18h

Pavel Sequens se benešovské veřejnosti představil již na prosincovém Salonu výtvarníků Benešovska. V květnu bude v Městské výstavní síni instalována jeho druhá samostatná výstava
která umožní návštěvníkům prohlédnout si jeho tvorbu v širším kontextu.

Jeho dílům vévodí jasná inspirace surrealismem
reálně zachycené postavy se proplétají se světem snů a nočních můr
kde neplatí žádná pravidla. Sám autor ke své tvorbě říká
že je to zdravé šílenství
které mu umožňuje nacházet skrz svou tvorbu pocity absolutní svobody.

Miloš Slovák: Grafický designér firmy Baťa

1/5—30/5/2018

Vernisáž 4/5/2018/15h

Masarykovo Náměstí

Výstava z bohaté sbírky českých plakátů Agentury ProVás představuje Miloše Slováka jako grafického designéra firmy BAŤA. Toto prestižní místo získal po návratu z Ameriky, kde nabyl cenných zkušeností s moderní obchodní reklamou. Miloš Slovák dnes téměř zapomenutý mistr reklamy, vytvořil také řadu plakátů pro pražskou firmu Fr. Schnöbling, která vyráběla dětský zásyp Sypsi, zubní hygienu BIS Acidentol a zejména slavnou zubní pastu Thymolin.

Petr Pivoňka-Umění času

3/4—28/4/2018

Vernisáž 3/4/2018/17h

Petr Pivoňka ve svých fotografiích dokumentuje kouzlo míst, na kterých se jakýmkoli způsobem podepsal čas. Mnoho těchto fotografií vzniklo během urbexu (z anglického urban exploration). Lidé, kteří se tomuto trendu věnují, vyhledávají místa, domy, nebo celé čtvrti, kde sice lidé žili, ale z nejrůznějších důvodů odešli. Nepsaným pravidlem je, že objevitelé nesmí do prostředí nijak zasahovat, aby půvab místa mohli objevovat i další.

Více

Obvykle také nezveřejňují lokace, jednak proto, že se často pohybují na hraně zákona, ale také, aby místa nenašli ti, kteří z nich chtějí mít pouze prospěch. Odměnou jsou vzpomínky a fotografie z míst, která vypadají jako z pohádek o Šípkové Růžence.

Urbex, z anglického urban exploration, je trend, který se v posledních letech stává stále více a více populární. Jedná se o prozkoumávání městských zákoutí a hledání míst, kde se zastavil čas. Nejčastěji se jedná o budovy, které museli jejich obyvatelé, někdy velmi narychlo, opustit. Objevitelé tak nalézají spoustu zajímavých detailů, které vykreslují život dávno zapomenutých obyvatel. Někdy jsou místa opuštěná pouze pár let, ale nadšenci často nacházejí i lokace, které jsou ponechané svému osudu již několik desetiletí. Urbex má i svá pravidla. Objevitelé nesmí do místa zasahovat víc, než je nezbytně nutné a neměli by prozrazovat své lokace. Fotografie a vzpomínky jsou tak tím jediným, co z návštěvy objevitelům zůstane. Fotografie Petra Pivoňky jsou z velké části právě z jeho urbexových výprav.

Petra Haplová-V elipse spí lev

26/2—29/3/2018

Vernisáž 6/3/2018/18h

Petra Haplová je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a na svém kontě má již několik kolektivních i samostatných výstav. Ve své tvorbě reflektuje otázky tělesnosti a zkoumá hranice erotiky
které často stupňuje až k absurdním závěrům.

Její díla
obzvláště koláže
často balancují mezi vtipem a surovostí.

Lenka Faltejsková-Jen tak mimochodem

29/1—23/2/2018

Vernisáž 6/2/2018/17h

Lenka Faltejsková je úspěšnou fotografkou
překladatelkou a neméně zajímavou básnířkou. Za posledních 5 let uspořádala několik samostatných výstav
tu poslední v Galerii Velryba v Praze v minulém roce.

Více

Zároveň vystavuje na společných výstavách v rámci fotografického uskupení FAUN. Její tvorba má jasně rozpoznatelný rukopis
který se vyznačuje propracovanou kompozicí a častým využíváním velkých jednobarevných ploch
které dodávají dílům dojem klidného až tichého prostředí. Často využívá městských scenérií a na svých fotografiích zachycuje mikro příběhy lidí ať už opuštěných
zasněných či pouze procházejících.