monografie Jan Durina

Měsíc a rok vydání: prosinec 2023

Publikace Weak Season vznikla u příležitosti stejnojmenné výstavy Jana Duriny v Muzeu umění a designu Benešov na podzim 2023. Na sto padesáti stranách představuje tvorbu slovenského interdiscipli­nárního umělce Jana Duriny a přibližuje souvislosti jeho života, umělecké praxe a vztahů. Kniha obsahuje více než 60 reprodukcí Durinových děl od roku 2009 do současnosti. Kromě fotografií, textilních děl a kreseb představuje mnohé výstavy, performance, hudební díla a kolaborativní projekty.

Textová část vznikla na základě intimních rozhovorů mezi českou kurátorkou Barborou Pavliš a Janem Durinou. Autoteoretické texty se zabývají tématy duševního zdraví, feminismu, queer identity, traumat a procesů uzdravování. Kriticky nahlížejí na problémy současné společnosti, ale také uměleckého světa či institucí uměleckého vzdělávání. Durina v textech otevřeně popisuje svůj boj s depresí, sebepřijetím nebo vyhořením a tematizuje svou uměleckou praxi jako proces uzdravování.

Autorem grafického zpracování je Lukáš Dobeš. Publikace obsahuje básně francouzské umělkyně Pauline Canavesio a slovenské literární autorky Dominiky Moravčíkové.

Cena: 990 Kč

796-more-1.webp 796-more-2.webp 796-more-3.webp
796-side.webp

Ke štěstí. Novoročenky ze sbírek MUD* (katalog k výstavě)

Měsíc a rok vydání: listopad 2023

Katalog Ke štěstí. Novoročenky ze sbírek MUD* představuje soubor příležitostné grafiky, který muzeu daroval Jiří Šetlík, mecenáš, kurátor a historik umění. Je volně provázán se stejnojmennou výstavou (29/11/2023—12/2/2024), rozšiřuje a doplňuje její libreto.

Autoři: Pavel Liška a Anna Sejková

Cena: 350 Kč

764-more-1.webp 764-more-2.webp 764-more-3.webp
764-side.webp

Logika růstu

Doporučujeme

Měsíc a rok vydání: srpen 2023

Doprovodná česko-anglická publikace k výstavnímu projektu Logika růstu (17/3/2023–27/8/2023, kurátorka Petra Widžová) mapuje podhoubí vztahů současného umění k aktuální společenské, ekologické, resp. ekonomické krizi a zkoumá reflexi témat pojících se s myšlenkovým rámcem tzv. hnutí nerůstu (degrowth) u nejmladší generace vizuálních umělců. Kromě bohaté fotodokumentace výstavy brožura obsahuje také stať o problematice nerůstu od česko-brazilského environmentalisty a ekologického aktivisty Daniela Costy Jařaba. Zároveň čtenáře necháváme nahlédnout pod pomyslnou pokličku MUD*, když v úvodní kapitole nastiňujeme, jak právě našem muzeum nasedá na nerůstovou vlnu a snaží se postupně implementovat nerůstové principy a udržitelnost do muzejní praxe.

Cena: 100 Kč

717-more-1.webp 717-more-2.webp
717-side.webp

Na stopě designu: K archeologické metodě

Doporučujeme

Měsíc a rok vydání: červen 2023

Česko-anglická odborná kniha Na stopě designu: K archeologické metodě Kniha přináší dosud nepřeložené texty autorů Alfreda Gella, Michaela Shankse, Ittaie Weinryba a Borise Groyse, které vznikaly od začátku 90. let 20. století do současnosti a jež zaujímají různé úhly pohledu k otázce vztahů, které do předmětů (bezděčně) vtělují naše záměry. Metoda popisuje princip rozklíčování významů v předmětech pomocí sémiotického čtení vztahů mezi předměty i jejich rekonstruovanými historiemi. Stopování významů v předmětech vede k tvorbě asociativních linií, s nimiž lze na základě pravděpodobnosti sledovat předávání významů napříč podhoubím, ať už v uzavřené sbírce, či v našem životním prostředí.

Soubor uvádí stať editora a kurátora Kryštofa Hejného. Text obohacuje obrazová příloha evokující procházku výstavou se zastaveními nad jednotlivými exponáty. Publikace cílí oslovit jak odborné, tak laické zájemce o design, interdisciplinární střety idejí a spekulativní interpretace věcí kolem nás.

Cena: 590 Kč

713-more-1.webp 713-more-2.webp
713-side.webp

Vladimír Cidlinský

Měsíc a rok vydání: duben 2023

Práce benešovského malíře, grafika a pedagoga Vladimíra Cidlinského je výrazně spjata s kopcovitou krajinou a malebnými vesnicemi. Ve své tvorbě nesčetněkrát zachytil i rodné město a jeho měnící se panorama. Cidlinský se po celý svůj život snažil zprostředkovat přírodu rodného kraje a její idylickou podobu skrze různá výtvarná média. Krajina má v jeho díle primární roli, jelikož se bytostně vztahuje k člověku a jeho prostředí.

Publikace navazuje na výstavu Vladimír Cidlinský (21. 4.–11. 6. 2023), která představuje jak díla charakteristická pro jeho tvorbu, tak i doposud neznámé práce a urbanisticko-architektonickou přeměnu Benešova. Zároveň vytvoří novou ediční řadu MUD* významných benešovských umělců a umělkyň, která bude v příštích letech pokračovat výstavami dalších osobností z regionu.

Publikace kurátora výstavy Pavla Lišky je dvojjazyčná, texty jsou psány kromě českého jazyka též v jazyce anglickém.

Cena: 390 Kč

688-more-1.webp 688-more-2.webp 688-more-3.webp 688-more-4.webp
688-side.webp

Jan Dvořák 80

Měsíc a rok vydání: září 2022

Katalog Jana Dvořáka vydalo MUD* u příležitosti nadcházejícího významného životního jubilea tohoto benešovského malíře. Katalog, sestavený kurátorkou výstavy Barborou Pavliš, zachycuje základní aspekty Dvořákovy tvorby od krajinomalby až po klasická květinová zátiší. Obrazy Jana Dvořáka jsou prostoupeny silným citem, který autor chová nejen ke krajině, ale i k výtvarné tvorbě jako takové. Právě toto nadšení z umění dohromady s velmi dobrým řemeslným zpracováním vedou k tomu, že jsou autorovy obrazy velmi dobře přístupné divákům. Tvorba Jana Dvořáka tak nevzniká jen pro nějakou osobní potřebu autora, ale stává se darem, který Jan Dvořák dává regionu, ze kterého čerpá neustálou inspiraci.

Cena: 350 Kč

564-more-1.webp 564-more-2.webp 564-more-3.webp
564-side.webp

Otisk / Josefína Dušková

Měsíc a rok vydání: květen 2022

Katalog Otisk prezentuje tvorbu sochařky Josefíny Duškové, která se ve svém díle pracuje nejčastěji s otisky, ať již lidského těla, neo nejrůznějších přírodních i uměle vytvořených schránek či materiálů. Téma otisku se promítá i do ražby titulní strany. Důraz na materiál naznačují i dvoustránkové detaily, které v katalogu oddělují jednotlivé tematické okruhy. Kniha krom fotografií jejího díla představuje Josefínu Duškovou i skrze text kurátorky Lucie Šiklové, rozhovor autorky s Karlem Oujezdským a vlastní text samotné sochařky. Grafickou úpravu katalogu provedla Markéta Steinert, vytiskli ho v Bohemia Paper.

Cena: 370 Kč

530-more-1.webp 530-more-2.webp 530-more-3.webp 530-more-4.webp
530-side.webp

Salon umělců Benešovska 2022

Měsíc a rok vydání: únor 2022

Katalog výstavy Salon umělců Benešovska 2022 je vydán k výstavě benešovských umělců, tradiční přehlídce regionálního umění. Objeví se v něm široká paleta uměleckých přístupů a to jak z oblasti volného umění, tak z oblasti designu. Na výstavě i katalogu se představí 29 amatérských i profesionálních umělců. Součástí bude oblíbená krajinomalba, ilustrace, komix, videoart, autorský šperk, abstraktní i figurální sochy nebo různé druhy fotografie od umělecké, přes analogovou. Kromě vystavených děl obsahuje katalog i texty vystavujících umělců. Každý katalog si navíc nese jedinečnou nálepku uměleckého díla.

Cena: 350 Kč

503-more-1.webp 503-more-2.webp 503-more-3.webp
503-side.webp

Vrstvy města / 20 kapitol o architektuře Benešova

Rok vydání: 2021

Ve 20 kapitolách popisují autorky nejvýznamnější benešovské stavby jako je Hotel Karlov, Městská spořitelna nebo kostel sv. Anny a postupně odkrývají jednotlivé vrstvy města, ať už v historické, geografické nebo sociologické rovině. V jednotlivých příbězích se ukazuje jak důležitý je vztah investora a architekta, jako v případě Josefa Pleskota a Mojmíra Chromého při stavbě radnice. Nebo jak můžou historické stavby vytvářet identitu města, jako je tomu i torza minoritského kláštera na Karlově.

Cena: 390 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

474-more-1.webp 474-more-2.webp 474-more-3.webp 474-more-4.webp 474-more-5.webp 474-more-6.webp
Více

Kromě přesného architektonického a historického popisu jednotlivých staveb se kniha zaměřuje na příběhy, které jsou s domem spojené a na význam, který má daná stavba pro město jako celek. Jednotlivé kapitoly jsou provázané nejen postupným vývojem města, ale i významnými obyvateli, kteří se na jejich výstavbě často podíleli ať již z pozice investora či architekta. Právě jejich citace, společně s výpověďmi dalších lidí, kteří jsou s budovami spojeni, najdete v každé kapitole.

Autorky: Lenka Chýlová, Barbora Pavliš
Fotografie: Viktor Szemzö, Filip Šlapal, archiv MUD
Grafická úprava: Markéta Steinert
Tisk: AF BKK s.r.o., Praha
ISBN: 978–80–87400–50–0
Vydání první
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v listopadu 2021
Jazyk: česky
Počet stran: 247
Formát: 130 × 190 mm

474-side.webp

Homo tempus / Barbora barbar kysilková

Měsíc a rok vydání: listopad 2021

Barbora Kysilková tvořící pod jménem Barbar žila v Praze, Oxfordu, Berlíně a Oslu. Nyní žije s přítelem na samotě ve švédských lesích. Výstava Homo tempus, ke které vznikl i tento katalog, je zatím největší výstavou jejích děl. Barbar se věnuje realistickému – někdy až hyperrealistickému – zobrazení skutečnosti a figurální malbě. Ve svých malbách ukazuje divákům často reálné postavy, které staví do vypjatých emocionálních situací a rozehrává s nimi příběhy vypovídající o životě, smrti i smíření. Jejím cílem není šokovat, ale představit život ve všech jeho podobách – realisticky a bez příkras. Nejde jen o surové zobrazení smrti, ale i o intimní okamžiky či chvíle silného emocionálního vypětí. Katalog je členěn do sešitu s dlouhým rozhovorem, který s Barborou Kysilkovou vedla kurátorka výstavy Alena Ochepovsky a obrazové části – karet s jednotlivými dí­ly.

Cena: 490 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou

476-more-1.webp 476-more-2.webp 476-more-3.webp
Více

Rok vydání: 2021
Jazyk: česky, anglicky
Počet stran: sešit s rozhovorem 16 stran, 12 oboustranných karet s díly
Formát: 236 × 310 mm
Grafická úprava: Markéta Steinert

476-side.webp

Všednost

Rok vydání: 2021

Pojem všednost nabyl za poslední rok nový rozměr. Pro mnohé z nás se vše postupně začalo dít v pravidelném rytmu všedních činností a na omezeném prostoru. Výstava Všednost, ke které byl vydán tento katalog, je sondou do těchto všedních dní a interpretací sdílené zkušenosti. Zaměřuje se především na prostředí domovů a na běžné předměty, které náš obytný prostor zabydlují. Do popředí vytahuje předměty, které každý důvěrně zná a snaží se je ukázat v novém světle. Výrazným tématem výstavy je také všednost v uměleckých dílech.

Cena: 320 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou

477-more-1.webp 477-more-2.webp 477-more-3.webp
Více

Nosným médiem je fotografie, která ze své podstaty dokáže velmi dobře zachytit každodenní realitu. Objevuje se i ústřední téma domova jako bezpečného a intimního prostoru, kde může být člověk sám sebou. Umělecká díla na výstavě zároveň figurují jako univerzální zprostředkovatelé emocí, které v nás všech nejistá situace posledního roku vyvolává. Vystavené předměty a umělecká díla byla vybrána ze sbírky MUD.

Kurátorky: Markéta Hornerová, Alena Ochepovsky, Barbora Pavliš
Texty: Markéta Hornerová, Alena Ochepovsky, Barbora Pavliš, Anežka Kořínková
Grafická úprava: Studio Kosatko
Architektura výstavy: Michael Kohout
Fotografie: Silvie Kořenková, Zdeněk Rerych, Martin Schubert
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–48–7
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v 2021
Jazyk: česky, anglicky
Počet stran: 114
Formát: 236 × 310 mm

477-side.webp

Všednost Lukáše Musila

Měsíc a rok vydání: listopad 2021

Katalog Všednost Lukáše Musila (zabalen v kapse z pauzovacího papíru) byl vydán k týdenní stejnojmenné intervenci Lukáše Musila, který reaguje na část výstavy Všednost, která byla v této místnosti do minulého týdne umístěna. Obrazy a fotografie, které zde byly původně vystaveny, se věnovaly tématu všedního života, každodennosti a také tomu, jakým způsobem globální pandemie ovlivnila naše vnímání všednosti.

Lukáš Musil touto intervencí navazuje na svou výstavu z roku 2020 K tomu se dostanem, kterou realizoval v prvním sále MUD. V ní řešil niterná témata a postavení člověka vůči sobě samému. Toto hledání rovnováhy –hledání vnitřního horizontu –dále zpracovává i v této intervenci, a to skrze pro něj charakteristický minimalismus. Černé čáry, roztřesené linie a jednoduché tvary jsou hlavním nástrojem jeho sebevyjádření. V limitované edici 40 ks byla ke katalogu prodávána i kresba z intervence (ta byla hned vyprodána).

Cena: 200 Kč + 89 poštovné (Česká pošta)

484-more-1.webp 484-more-2.webp 484-more-3.webp
Více

Kurátorka: Alena Ochepovsky
Text: Barbora Pavliš, Alena Ochepovsky, Lukáš Musil
Grafická úprava: Markéta Steinert
Fotografie: Martin Schubert, Silvie Kořenková
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–53–1
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v listopadu 2021

484-side.webp

Krajinow

Rok vydání: 2019

Jeden projekt, čtyři výstavy, pět intervencí, jedno téma, jeden katalog. K výstavnímu projektu Krajinow jsme vydali stejnojmenný katalog. Dozvíte se zde, jakou proměnou prochází krajina ve výtvarném umění a jak k tomuto tématu přistupuje starší i současná generace výtvarníků. Katalog mimo jiné obsahuje rozhovory s vystavujícími umělci Patrikem Háblem a Patrikem Proškem o jejich tvorbě, ve které téma krajiny silně rezonuje.

Cena: 300 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

478-more-1.webp 478-more-2.webp 478-more-3.webp
Více

Katalog shrnuje projekty celého výstavního projektu Krajinow:
Patrik Hábl / Vyhořelá Země
Patrik Proško / Prorost
Krajinow / Skupinová výstava
Krajina z obýváku / Skupinová výstava
Intervence / Otázka místa

Kurátorky: Markéta Hornerová, Alena Ochepovsky, Barbora Ficková
Texty: Markéta Hornerová, Alena Ochepovsky, Barbora Ficková, Patrik Hábl, Patrik Proško, Lenka Chýlová
Grafický design: Markéta Steinert
Fotografie: František Provazník, Lukáš Císař
Tisk: Integraf s.r.o., Náchod
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–37–1
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v 2019
Jazyk: česky
Počet stran: 176
Formát: 236 × 310 mm

478-side.webp

JIŘÍ ŠETLÍK: PROVÁZEJÍ MNE ŽIVOTEM

Rok vydání: 2019

Přední český historik a teoretik umění Jiří Šetlík 2. dubna 2019 oslavil devadesát let. K tomuto jeho významnému životnímu jubileu vyšla publikace s názvem Jiří Šetlík: Provázejí mne životem. Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich autorech. Knihu k vydání připravil editor Tomáš Vrba, ve výrazné grafické úpravě Rostislava Vaňka a s adekvátním fotografickým doprovodem Gabriela Urbánka ji vydává Muzeum umění a designu Benešov. Jak napovídá podtitul, jde o vzpomínkový text inspirovaný výtvarnými díly, které Jiří Šetlík důvěrně zná.

Cena: 290 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou

479-more-1.webp 479-more-2.webp 479-more-3.webp 479-more-4.webp 479-more-5.webp 479-more-6.webp
Více

Většinou jsou to dary blízkých přátel, významných moderních umělců druhé poloviny 20. století. Knížka vznikala postupně jako záznam Šetlíkova komentáře k vlastní malé sbírce, který průběžně pořizovala editorova žena při pravidelných přátelských návštěvách. V poutavém vyprávění tak ožívají miniaturní portréty uměleckých osobností, mezi nimiž jsou Adriena Šimotová, Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Hugo Demartini, Stanislav Kolíbal, Jiří Kolář, Jiří John, Zdeněk Tůma nebo skláři Stanislav Libenský a Jaroslava Brichtová, René Roubíček, Václav Cigler a Marian Karel.

Autor: Tomáš Vrba
Grafická úprava: Rostislav Vaněk
Fotografie: Gabriel Urbánek
Tisk: Indigoprint s.r.o., Praha
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–98–2
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v 2019
Jazyk: česky
Počet stran: 121

479-side.webp

FRANTIŠEK PROVAZNÍK: ČTYŘI ŽIVOTY

Rok vydání: 2019

Katalog stejnojmenné výstavy benešovského fotografa Františka Provazníka je rozdělena do čtyř částí podle životních etap fotografa: profesionální sportovní kariéra, studium fotografie na FAMU a život v tehdejším Československu, 15 let prožitých v Anglii a život po návratu z Anglie. Kniha obsahuje velké množství reprodukcí mapujících tvorbu Františka Provazníka, ve které se hlásí k tradici klasické české fotografie příznačné pro tvorbu Jaromíra Funkeho, Josefa Sudka a zejména Jana Svobody. Odkaz těchto nestorů fotografie spočívá především v práci se světlem, ale také v pojetí skladby fotografie, užívané šedé škále tónů a v zachycené atmosféře.

Cena: 450 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou

481-more-1.webp 481-more-2.webp 481-more-3.webp
Více

Kurátorka a autorka textů: Lenka Škvorová
Grafická úprava: Lukáš Císař
Fotografie: Archiv Františka Provazníka
Tisk: POLYGOS s.r.o.
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–39–5
Katalog vydalo Muzeum umění a designu Benešov v 2019
Jazyk: česky
Počet stran:174
Formát: 236 × 310 mm

481-side.webp

KAJA: TVORBA ARCHITEKTA JAROSLAVA KADLECE

Rok vydání: 2018

Práce Jaroslava Kadlece, vynikajícího českého architekta, designéra, pedagoga, teoretika a publicisty, jemuž byla v roce 2008 na Grand Prix Obce architektů udělena Cena za celoživotní dílo, vyniká v současnosti už jen zřídka vídanou všestranností: zahrnuje nábytkové soubory, řešení interiérů, návrhy divadel, knihoven, galerií, stejně jako rekonstrukce historických budov, studie zahrad i rozsáhlých krajinných celků. Monografie poprvé zpracovává dílo této výjimečné osobnosti v celé šíři. Kniha obsahuje desítky unikátních fotografií (včetně slavné skleněné fontány z Expa 58 v Bruselu), plánů, skic a studií, z nichž některé ještě nebyly publikovány. Nechybějí ani ukázky soudobých počinů, jež mají souvislost s architektovým působením na Benešovsku. Přímým podnětem ke vzniku knihy byla retrospektivní výstava v Muzeu umění a designu Benešov uspořádaná k jeho devadesátým narozeninám.

Cena: 350 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou.

482-more-1.webp 482-more-2.webp 482-more-3.webp
Více

Autor: Petr Volf
Grafická úprava: Marek Pistora
Fotografie a obrazové podklady: archiv Jaroslava Kadlece
Tisk: H. R. G. Spol. s.r.o.
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–25–8
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v 2018

482-side.webp

Šetlík pro MUD

Rok vydání: 2018

K výstavě Šetlík pro MUD* vyšel i stejnojmenný katalog v limitované edici 130 kusů, který graficky zpracoval Jakub Gruber.
Šetlík se narodil v roce 1929. Po studiu dějin umění a estetiky na Karlově univerzitě v Praze (1948–1952) byl aspirantem Ústavu dějin a teorie umění ČSAV (1955–1968). V roce 1954 se stal členem Svazu čs. výtvarných umělců. Společně s Jaromírem Zeminou působil jako teoretik umění v tvůrčí skupině UB 12 (1959–1970). V letech 1958–1964 vedl oddělení sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a poté byl šéfredaktorem Výtvarné práce (1964–1968).

Cena: 900 Kč + 89 Kč doručení Českou poštou

480-more-1.webp 480-more-2.webp 480-more-3.webp
Více

V letech 1969–1970 vykonával funkci ředitele Uměleckoprůmys­lového muzea v Praze, kde po odvolání z této pozice z politických důvodů pracoval jako stavební technik, než mu bylo začátkem roku 1989 nabídnuto místo odborného pracovníka sochařské sbírky v Národní galerii. V letech 1990–1993 vykonával funkci kulturního rady Velvyslanectví Československa ve Washingtonu, poté byl prorektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde dodnes zastává funkci člena umělecké a vědecké rady. Mezi léty 1996 až 2001 vedl katedru dějin umění a architektury Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci. Je také čestným členem Vědecké rady Muzea umění a designu v Benešově.

Kurátorka: Lenka Škvorová
Texty: Lenka Škvorová, Jiří Šetlík
Grafická úprava: Jakub Gruber
Fotografie: František Provazník, archiv Jiřího Šetlíka, MUD
Tisk: Indigoprint s.r.o., Praha
Vydání první
ISBN: 978–80–87400–26–5
Vydalo Muzeum umění a designu Benešov v 2018
Jazyk: česky
Počet stran:
Formát: 236 × 310 mm

480-side.webp

BROŽURY MUD

60 Kč, resp. 20 Kč za 1 brožuru + 19 Kč doručení Českou poštou.

Pro krátkodobé výstavy, kterým nevydáváme větší katalog, vydáváme brožuru, která obsahuje stěžení vystavovaná díla, kurátorské a jiné texty. Nyní jsou k prodeji dostupné tyto brožury:

 • TOMÁŠ ČERNÝ / Xlives (60 Kč)
 • NATÁLIE HÁJKOVÁ / Celtic noise playing in the background, The hour between dog and wolf (60 Kč)
 • MARKÉTA KOLÁŘOVÁ / Mezisvěty (60 Kč – VYPRODÁNO)
 • JAROSLAV VANČÁT / Interakce (20 Kč)
 • LUKÁŠ HAVRDA / Atrakce (20 Kč)
 • ZDENĚK KIRCHNER / Znaky rytmu (20 Kč)
 • JAROSLAV SŮRA / Hudba z plakátů (20 Kč)
 • VERONIKA ŠREK BROMOVÁ / Skenyreality (20 Kč)
 • INTERVENCE / Otázka místa (20 Kč)
 • MIROSLAVO / Proměna (20 Kč)
 • CRASHTEST 11 / Na rozhraní (20 Kč)
 • DUŠAN FILIP ŠKRÁŠEK (20 Kč)
 • KAMILA ŽENATÁ / U stolu (20 Kč)
 • MILOSLAV CHLUPÁČ / 1920–2008 (20 Kč)
 • JAN ŠPAČEK / Obrazy 2018 (20 Kč)
 • JIŘÍ VOVES / Vrstvy zapomnění II (20 Kč)
 • LUBOŠ PLNÝ / Corpus humanum (20 Kč)
483-more-1.webp 483-more-2.webp 483-more-3.webp 483-more-4.webp 483-more-5.webp
483-side.webp